Cuestionario

A finalidade deste cuestionario é simplmente académica. A información recollida neste estudo ten como finalidade a elaboración do traballo de fin de máster do Máster Universitario de Xestión Integrada da Prevención, Calidade e Medio Ambiente, organizado pola UDIMA - Universidad a Distancia de Madrid.

Trátase de un cuestionario moi breve con un máximo de 7 preguntas. Adicionalmente, se esta vostede interesado en coñecer os resultados en relación coa súa empresa, pode indicalo ao final do cuestionario e a finais de setembro, achegaraselle un Informe de posionamento no mercado e as conclusións principais deste traballo. Por suposto, todas as informacións que se faciliten se consideran estritamente confidenciais e non se identificarán de forma pública os resultados individuais.


Preguntas de clasificación estatística

1.- Indique a facturación da súa empresa o ano pasado):

2.- Indique o tamaño da súa empresa:

    

Coñecemento dos sistemas de xestión da calidade

3.- Indique se coñece algún dos sistemas seguintes sistemas de xestión da calidade:

Implantación dos sistemas de xestión e calidade

4. A súa empresa ten implantado algún sistema de xestión?

Cando clique na resposta na pregunta 4ª aparecerán as seguintes preguntas (son diferentes para cada unha)


    

5.- Indique o(s) sistema(s) de xestión que ten implantado(s) a súa empresa:

  • Outro(s) (Indíqueo(s), por favor):

6.- Indique o ano de implantación do(s)sistema(s) de xestión que ten implantado(s) a súa empresa (en caso dehaber varios, sinale o máis antigo):

          

7.- Indique cal foi o motivo de implantación de sistema de xestión. Cal(es) era(n) o(s) obxectivo(s)?:

  • Outro (indique cal):

8.- Indique o(s) beneficio(s) que obtivo a súa empresa coa implantación de sistema de xestión:

  • Outro (indique cal):

          

Implantación prevista dos sistemas de xestión e calidade

9. A súa empresa ten previsto implantar algún sistema de xestión?

Cando clique na resposta na pregunta 4ª aparecerán as seguintes preguntas (son diferentes para cada unha)


10.- Indique que sistemas de xestión da calidade ten previso implantar:

  • Outro (indique cal):

11.- Indique cando ten previsto a implantación do(s) sistema(s) de xestión da calidade:

         

Obxeccións á implantación de sistemas de xestión e calidade

12.- Indique o motivo de non implantación implantación de sistema(s) de xestión da calidade:

  • Outro (por favor, indique cal)

          

Para finalizar

13.- Coñece o dato de que o 20% das certificacións de xestión de calidade de AENOR están concedidas a empresas galegas?

14.- Desexa que lle sexa un informe de posición da súa empresa con respecto á implantación dos sistemas de calidade?

15. Desexa realizar algunha suxestión?

          

Se seleccionou a solicitude de informe de posición, chegaralle ao longo do mes de setembro.

Moitas grazas pola súa colaboración.